Årsberetning 2018

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Selskapet ble stiftet 17.6.2009 av Tromsø kommune. Karlsøy kommune er medeier i selskapet, med en liten aksjepost. Konsernet består av morselskap Remiks Miljøpark AS og tre datterselskaper. De tre datterselskapene eies 100 %: Remiks Husholdning AS, Remiks Næring AS og Remiks Produksjon AS. I tillegg inngår Alta Fjernvarme AS, hvor Remiks Produksjon AS eier 55 %, i konsernet.

Remiks Miljøpark AS har som formål drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige verdier. Selskapet skal også være et morselskap som utfører eiendomsdrift og stab- og støttefunksjoner for datterselskapene.

Konsernet har som formål å være totalleverandør av avfall- stjenester, gjennom sine døtre. Konsernet skal videre være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional utvikler innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning.

Remiks Husholdning AS – ivaretar den lovpålagte renovasjons- tjenesten for eierkommunene
Remiks Næring AS – totalleverandør for avfallstjenester for næringslivet i nord

Remiks Produksjon AS – mottak, sortering og omlasting av avfall, samt sikre forsvarlig videre behandling og bearbeiding av avfall. Alta Fjernvarme AS – produksjon av miljøvennlig fjernvarme basert på fornybart returtrevirke i Alta.

Konsernets hovedvirksomhet er lokalisert i Remiks Miljøpark på Skattøra i Tromsø kommune. Remiks som konsern har de siste årene blitt mer synlig som regional aktør i nord, blant annet ved opprettelse av Alta Fjernvarme AS, Origo Skibotn AS og Arctic Waste Management AS.

REMIKS OG SAMFUNNSANSVAR

Remiks er eierkommunenes viktigste kompetansebedrift og sam- arbeidspart innen miljø og gjenvinningsspørsmål. Informasjon og opplæring overfor både barnehager, grunnskoler og videregående utdanning er videreført i 2018. Remiks har deltatt i oppryddings- prosjekter i kommunal og fylkeskommunal regi. Konsernet har hatt to lærlinger i 2018, hvorav en i Remiks Miljøpark AS. Leverandører må rette seg etter Remiks’ pålegg vedrørende sosial dumping.

ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

Morselskapet hadde 20,7 (20,4) årsverk i 2018 (2017) og konsernet hadde 101,9 årsverk (100,5).
Remiks Miljøpark AS hadde i 2018 (2017) et sykefravær på 6,19 (3,23) %. Langtidsfraværet sto for 4,14 (2,08) % og korttidsfraværet var på 2,05 (1,15) %. Konsernet, med sine 91 faste ansatte, hadde i 2018 et totalt sykefravær på 7,57 (7,7) %. Langtidsfraværet sto for 5,67 (5,95) % og korttidsfraværet var på 1,9 (1,75) %. Det jobbes aktivt i selskapet med reduksjon i sykefravær, både i samarbeid med ansatte, bedriftshelsetjeneste og NAV. Alle virksomhetene i konsernet er IA-bedrifter.

LIKESTILLING

Foretaket har gjennom sin styresammensetting en tilfreds- stillende kjønnsfordeling, og oppfyller med dette myndighetenes forventninger og krav.

Det er i morselskapet ansatt 9 kvinner og 14 menn. Totalt i konsernet er det 90 personer fordelt på 87,65 årsverk, med en sammensetning på 10 kvinner og 80 menn. Konsernet arbeider for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i arbeidsstokken. I tillegg er det to lærlinger og 23 ansatte som vikarer/ekstrahjelp/studenter/ prosjekt.

Foretaket har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

DISKRIMINERING

Konsernet har utarbeidet rutiner for å forebygge og håndtere diskriminering og mobbing i selskapet. Alle ledd i selskapet har fokus på forebygging.

YTRE MILJØ

Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester som benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Avfallet blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og sendes videre, enten for energi- gjenvinning, materialgjenvinning eller godkjent sluttbehandling på deponi. Våre samarbeidspartnere forplikter seg gjennom avtaler
til å forholde seg til gjeldende lover og forskrifter på avfalls- behandling. Det er ikke registrert avvik med konsekvenser på ytre miljø i 2018 og konsernet utfører løpende leverandørrevisjoner.

FORSKNING- OG UTVIKLING (FOU)

Konsernet deltar i FOU-aktiviteter via samarbeidsavtaler med nasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner, andre avfallssel- skaper og private initiativ.

Økonomi

Nøkkeltall

Konsernet jobber med å videreutvikle strategien med å ta en større del av verdikjeden. Dette skjer både gjennom samarbeid med andre aktører og oppstart av egne prosjekter. Strategien har de siste årene resultert i etablering av selskapene Arctic Waste Management AS, Origo Skibotn AS og Alta Fjernvarme AS. Sistnevnte ble etablert i 2017 og inngår i selskapets konsern- regnskap. Det er også igangsatt flere interne prosjekter for å effektivisere driften. Det vil fortsatt være et investeringsbehov på eiendomssida for å videreutvikle eget areal.

KONTANTSTRØM

Morselskapet
Selskapet hadde i 2018 en netto kontantstrøm på 5,7 MNOK.

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv med 16,8 MNOK og skyldes i hovedsak resultat og avskrivning. Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er negativ med 5,6 MNOK pga kjøp av driftsmiddel og innbetaling av lånefordring i konsernet. Kontantstrøm fra finansieringsaktivitet er negativ med 5,4 MNOK. Det relaterer seg til nedbetaling av langsiktig gjeld og gjeld konsernselskaper.

Selskapet har en likviditetsbeholdning ved årsskiftet på 72,2 MNOK, som inkluderer konsernkonto ordning.

KONSERNET

Konsernet hadde i 2018 en netto kontantstrøm på 2,3 MNOK. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv med 27,2 MNOK og skyldes resultat og avskrivning, samt endring i leverandørgjeld. Kontantstrømmen fra investering er negativ med – 13,8 MNOK pga investeringer som har vært foretatt. Kontantstrøm av finansieringsaktiviteter er negativ med 11 MNOK pga nedbe- taling av langsiktig gjeld. Den likvide situasjonen i konsernet anses som god. Likviditetsbeholdning ved årsskiftet er på 74,4 MNOK.

FINANSIELL RISIKO

Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på 216,6 MNOK. Dette medfører at konsernet er eksponert for renterisiko. Rente- avtalene er derfor fordelt på flytende og fastrente, hvor sistnevnte har ulike forfallstidspunkter.

Tromsø kommune står for innfordring av renovasjonsgebyret, og tapsføring er derfor normalt lav. For den næringsrettete delen i konsernet er det høy fokus på innfordringsarbeid, og kunder kredittsjekkes før kreditt innvilges, noe som fører til lave tap.

Konsernet har som målsetting å opprettholde en forsvarlig egenkapital gjennom driftsmessige positive resultater, slik at selskapene til enhver tid skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut i fra risikoen og omfanget av virksomheten.

FORTSATT DRIFT

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Styret mener at årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling per 31.12.2018.

Datterselskapet Remiks Husholdning AS har negativ egenkapital per 31.12.2018. Styret mener at selskapets formål og finansiering gjennom gebyrøkonomi gjør at selskapet likevel har forutsetning for fortsatt drift. Selskapet har kommunal garanti på sin lånegjeld.

ÅRSMELDING OG DISPONERING

2018 gjøres opp med et resultat for konsernet på kr 17.431.821,- etter skatt.

Morselskapet hadde et årsresultat på kr 12.531.413,- etter skatt, som foreslås overført med kr 2.500.000,· tll utbytte og resterende 10.031.413,- til annen egenkapital.