Resirkulerte gammel butikk

Coop Nord og Extra Elverhøy er eksempler til etterfølgelse. Da Coop Nord skulle bygge ny Extra-butikk på Elverhøy, valgte de å resirkulere så mye som mulig både av bygg og «innmat».

Betong- og murkonstruksjonene fra gammelbutikken ble knust og brukt til fyllmasse i sålen av tomta etter at alle forurensninger var fjernet. Før riving ble PCB-holdig maling slipt bort, samlet opp og sendt til deponi. Under riving ble all armering sortert ut av betongen. Høye kostnader til ny pukk er spart, og det samme er kostnader til deponering av betongmasser. Miljøet er spart for atskillige turer med tunge lastebiler.

Extra Elverhøy ble, da den ennå het Coop Prix Elverhøy, verdens første svanemerkede butikk. I 2018 ble butikken revet, men bygges opp igjen og skal deretter leve videre med svært høye miljøambisjoner. Deler av den gamle butikken er til og med gjenbrukt i den nye, og flere elementer fra den gamle butikken skal gjenbrukes i andre av Coop Nords butikker i Troms og nordre Nordland.

– Når vi river en butikk for å bygge den opp igjen, må vi forholde oss til mange lover og instanser som stiller miljøkrav. Dette har vi selvsagt rettet oss etter, men når det gjelder miljø ønsker vi å strekke oss enda lenger der det er mulig, sier eiendomssjef Beate Nemeth i Coop Nord.

Kabler og ledninger er samlet sammen og levert godkjent deponi. Stål, metaller og kabler er skilt ut fra EE-avfallet og gjenvunnet til råvarer.

Kabler og ledninger er samlet sammen og levert godkjent deponi. Stål, metaller og kabler er skilt ut fra EE-avfallet og gjenvunnet til råvarer.

Miljøbevissthet

– Før rivingen startet, ble det foretatt en nøye gjennomgang av hele butikken, der bygningsmaterialer og utstyr ble vurdert med tanke på gjenbruk, resirkulering og deponering av restavfall og spesialavfall. Målet var at minst mulig måtte transporteres ut av tomta som avfall. Slik sparte vi miljøet og kostnader, samtidig som vi fikk planlagt en effektiv riveprosess, forklarer eiendomssjefen.

Mange av Coop Nords butikker er i løpet av de siste årene blitt modernisert, men det gjelder ikke alle. Enkelte fikk derfor en ørliten form for oppgradering med deler eller utstyr fra gamle Extra Elverhøy.

– Vi tar vare på alt som vi vet kommer til nytte. Enkelte brukbare deler er eller vil bli montert i andre butikker og noe er registrert og mellomlagret på et lager vi har på Storsteinnes.

– Hva er det som gjør «nye» Extra Elverhøy mer miljøvennlig enn det gamle?

– Coop Nord var blant de første som erstattet klimaskadelige kjølemedier med CO2, og har over år installert svært energieffektive tekniske anlegg med varmegjenvinning. Disse løsningene tar vi selvsagt med oss videre i nye Extra Elverhøy. I tillegg går vi enda et skritt lenger med ny teknologi og løsninger som reduserer energibruken ytterligere, og i tillegg gir bedre holdbarhet og kvalitet på varene slik at matsvinnet reduseres, forklarer Nemeth.

– Vi legger også til rette for at så mange som mulig skal kunne komme til og fra butikken uten bruk av bil, sier hun. Det bygges sykkelparkering med tak, et tiltak som støtter godt opp mot kommunens egen satsning med sykkelvei rett forbi butikken.

– Med mange boliger og en av Tromsøs største ungdomsskoler som nærmeste naboer er vi opptatte av trafikksikkerhet, og etablerer nye fortau og fotgjengerfelt, forteller Nemeth.

Rent restavfall er sendt til deponi. Alt av forurenset og miljøfarlig avfall er sortert ut og sendt til spesialdeponi.

Krevende prosjekt

Det mest krevende med Elverhøy-prosjektet har likevel vært å sikre kortest mulig «nedetid». Årsaken til forsinkelser er som regel at noe uforutsett skjer. Derfor er det viktig med kartlegging av risikoområder i forkant og planer for å håndtere ulik risiko. Riving og forhold i grunnen er ofte gjengangere.

På Elverhøy har det tidligere vært bensinstasjon og det var derfor sannsynlig at masser i grunnen var forurenset. Og ganske riktig: Fra under den gamle butikken måtte flere lass med forurensede masser kjøres bort og tas forsvarlig hånd om.

– Vi visste dessuten at det i området hadde vært en tidligere krigskirkegård, og usikkerheten om vi skulle treffe på gravplasser fra den tid har vært stor. I dialog med ansvarlige myndigheter avtalte vi hvordan vi skulle gå frem dersom vi kom i berøring med viktige funn. Samarbeidet har vært veldig godt og utgravingen av de tre kistene vi fant har ikke forsinket prosjektets fremdrift, sier Nemeth.

Den nye butikken ble åpnet 15. august 2019.